לקטופיל

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר לקטופיל (להלן "האתר") של חברת כ.צ.ט. בע"מ (להלן: "כ.צ.ט") השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") המסדירים את היחסים בין כ.צ.ט לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים באתר, ומהווה הסכמה בלתי מסויגת מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. תוכן ומידע המתפרסמים באתר:

  התכנים המופיעים באתר הינם למטרת מידע בלבד ואינם מהווים בדרך כלשהי עצה רפואית או חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם רופא. מטרת התכנים המופיעים באתר היא אך ורק לסייע למשתמש לדעת יותר בטרם פנייה אל הרופא. אף כי כ.צ.ט משתדלת להציג באתר מידע עדכני ומדויק, כ.צ.ט אינה מציגה מצג כלשהו או נוטלת על עצמה אחריות לכך שהמידע המוצג באתר מדויק ועדכני. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, התכנים שבאתר הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית. במקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

  האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים למקורות מידע ו/או משאבים ושירותים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים על ידי כ.צ.ט ו/או על ידי מי מטעמה (להלן ביחד "המקורות"). כ.צ.ט אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים למקורות והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. כ.צ.ט מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש הבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או בכלל, על ידי כ.צ.ט באותם מקורות.

  כ.צ.ט אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתרים אליהם הקישורים מובילים את המשתמש. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.

  כ.צ.ט אינה מפקחת על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים. כ.צ.ט אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע והודעות כאמור (אם יעוררו בישראל ובעולם, ובכלל זה בכל אמצעי התקשורת בישראל ובעולם), וכן באינטרנט בכל מדיום דומה אחר. יחד עם זאת, כ.צ.ט רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי או לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.

  תמונות של אנשים או מקומות המוצגים באתר הינם רכושה של כ.צ.ט או שנעשה בהם שימוש על-פי היתר. השימוש בתמונות על ידי המשתמש אסור, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש של כ.צ.ט. כל שימוש ללא היתר בתמונות עלול להפר, בין השאר, חוקים הנוגעים לזכויות יוצרים, סימני מסחר ופרטיות.

 2. הגבלת אחריות:

  האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות כ.צ.ט כמו שהם, ללא אחריות מכל סוג שהוא מצד כ.צ.ט, במפורש או במשתמע, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור אחריות במשתמע לגבי סחירות, כשירות למטרה כלשהי או היעדר הפרה של זכויות קניין רוחני.

  כ.צ.ט לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט ואשר מבוססת על מידע המוצג באתר וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית. כ.צ.ט אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר. כמו כן, כ.צ.ט אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר על ידי קישורים לאתרים אחרים או על ידי כל צד שלישי שהוא.

  השימוש באתר והגלישה בו הם על סיכונו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. לא כ.צ.ט ולא אף גורם אחר הקשור ליצירת האתר ו/או אחסנתו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים הנמצאים באתר.

  כ.צ.ט אינה אחראית לכל נזק או לווירוסים שעלולים לפגוע בציוד המחשוב של המשתמש ו/או לרכוש אחר שלו עקב הגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או הגלישה באתר ו/או להורדת תכנים ו/או מידע ו/או תמונות ו/או קבצי וידאו ו/או שמע מהאתר. כ.צ.ט גם לא תהא אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

  השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכ.צ.ט שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

  כ.צ.ט אינה מתחייבת ששירותה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל כ.צ.ט או אצל מי מספקיה. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם למשתמש עקב תקלה כאמור.

  כ.צ.ט. אינה צד בכל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בקישורים הנמצאים באתר, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים המסופקים באמצעות אתרים אליהם קיימים קישורים באתר. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכויות המפרסם.

 3. שינוי השירותים והפסקתם:

  כ.צ.ט שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר (לרבות, בין השאר, הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו בעבר), וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

 4. שימוש במידע הנוגע למשתמש:

  כ.צ.ט תנהג בתשדורת, מידע או מלל שהמשתמש ישדר לאתר בדואר אלקטרוני או באופן אחר כמידע לא סודי וללא זכויות קניין, ובהתאם לכך תוכל לעשות בו שימוש לכל מטרה שתמצא לנכון. מובהר בזאת, כי כ.צ.ט תוכל לעשות שימוש בכל רעיון, ידע או טכניקה הכלולים בכל תשדורת שתשלח על-ידי המשתמש לאתר לכל מטרה שהיא, לרבות, בין השאר, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים בהם נעשה שימוש בכל רעיון, ידע או טכניקה כאמור. כ.צ.ט רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.

  האתר עושה שימוש ב- "cookies" ("עוגיות") לצורך ייעול פעילותו. "cookies" הן קבצי טקסט, הנוצרים על ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה מהאתר. חלק מה" cookies " פוקעות עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח של מחשב המשתמש. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש באמצעות "cookies" בתוכנת "שיווק מחדש" עם " Google Analytics – Event Tracking Guide", אשר מאפשרת לאתר לעקוב אחר מגמת השימוש בשירותי האתר ו"לקרוא" למשתמש לחזור לאתר ולהירשם לקבלת שירותי האתר.

 5. זכויות יוצרים; סימני מסחר:

  על המשתמש להניח כי כל מה שהוא רואה וקורא באתר כפוף לזכויות יוצרים ואין לעשות בו כל שימוש ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כ.צ.ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים, סימני השירות וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים לכ.צ.ט.

  האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס באתר ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו שינויים ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ו/או תכניו בלא קבלת הסכמתה של כ.צ.ט בכתב ומראש.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כ.צ.ט אינה מציגה ו/או נותנת אחריות כלשהי לכך שהשימוש שיעשה על-ידי המשתמש בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים.

  אין באמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל מידע ו/או תכנים המופיעים באתר, כדי להיחשב בדרך כלשהי כמתן רישיון ו/או זכות שימוש באיזה מזכויות הקניין הרוחני של כ.צ.ט לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או שם מסחר.

 6. שינוי תנאי השימוש:

  כ.צ.ט שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

 7. ברירת דין ומקום שיפוט:

  תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה שתוגש כנגד כ.צ.ט תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.

* * *
כ.צ.ט מאחלת לכם גלישה נעימה ושימוש מהנה באתר.
במידה ונתקלתם במידע שגוי/בלתי מעודכן, נא לפנות לכתובת Customer_Support@cts.co.il

לדלג לתוכן הראשיהצהרת נגישותיצירת קשריצירת קשר טלפונימפת האתרקישורים חשובים